Union der Islamisch-Albanischen Zentren in Deutschland e.V.

Dita

ka postimet dita 1-30

Ajet Kuranor: „O ju që keni besuar! Nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë (në është i vërtetë), për të mos i bërë dëm ndokujt padashje, e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë.“ (Huxhurat 6)

Ajet Kuranor: “Ditën që do të shohësh besimtarët dhe besimtaret, me dritën e tyre që shkëlqen para dhe në të djathtë të tyre (e do t’u thuhet):“Lajm i mirë sot për ju: kopshtet e Xhenetit nëpër të cilat rrjedhin lumenjtë e ku do të banoni përgjithmonë. Kjo është fitorja më e madhe!”( El Hadid 12)

Ajet Kuranor: “Thuaj: “O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së All-llahut, pse vërtetë All-llahu i falë të gjitha mëkatet, Ai është që shumë falë dhe është mëshirues!” (Zumer:53)

Ajet Kuranor: “Ndihmoni njëri-tjetrin në mirësi e devotshmëri dhe mos ndihmoni njëri-tjetrin në gjynah e armiqësi. Dhe kini frikë Allahun, se pa dyshim Ai është i ashpër në ndëshkim.” (Maide, 2)

Ajet Kuranor

„Natën e agjërimit u është lejuar afrimi te gratë tuaja, ato janë prehje për ju dhe ju jeni prehje për ato. All-llahu e di se ju e keni mashtruar vetveten, andaj ua pranoi pendimin tuaj dhe ua fali gabimin. Tash e tutje bashkohuni me to dhe kërkoni atë që ua ka caktuar All-llahu dhe hani e pini derisa qartë të dallohet peri i bardhë nga peri i zi në agim, e pastaj agjërimin plotësojeni deri në mbrëmje. E kur jeni të izoluar (në i’tikafë) në xhami, mos t’u afroheni atyre (për marrëdhënie intime). Këto janë dispozitat e Allahut, pra mos i kundërshtoni. ..” (El-Bekare 187)

Hadith profetik

“Kur të hyjë Muaji i Ramazanit, hapen dyert e Xhenetit, mbyllen dyert e Xhehenemit dhe lidhen në pranga shejtanët.”

Duaja e ditës

 “Zoti ynë! Mos na i lako zemrat tona pasi na drejtove, na dhuro mëshirën Tënde, sepse vetëm Ti je dhuruesi i madh!”.

Thënje e urtë

 “Le të ketë secili prej jush zemrën e cila falënderon, gjuhën që e përmend Allahun dhe një grua besimtare e cila i ndihmon atij me veprat e saja për jetën tjetër (Ahiretin)”.

Ajet Kuranor: „E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.“( El-Bekare 186) …

Dita 3

Ajet Kuranor

“Muaji i Ramazanit që në te (filloi të)  shpallet Kur’ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues (i të vërtetës nga gënjeshtra). E kush e përjeton prej jush këtë muaj le të agjërojë, ndërsa kush është i sëmurë ose në udhëtim, le të agjërojë aq ditë nga ditët e mëvonshme. All-llahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim për ju…“ (El-Bekare 185)

Hadith profetik:

“Agjërimi ndërmjetëson për robin në Ditën e Gjykimit dhe thotë: O Zot, ai është privuar prej ushqimit dhe kënaqësive gjatë ditës andaj unë ndërmjetësoj për të.”

Duaja e ditës:

O Zot! Nëse më jep pasuri, mos ma merr lumturinë, e nëse më jep fuqi, mos ma merr mendjen!
O Zot, kur të më dhurosh sukses, mos ma merr modestinë time, e kur të më dhurosh modesti, mos ma merr krenarinë me karakterin tim! Zoti im! Si të zhgënjehem, kur Ti je shpresa ime! E si të nëpërkëmbem, kur në Ty jam mbështetur.

Thënje e urtë:

Bëhu ambicioz i diturisë, falës fisnik i shoqërisë, rob falënderues i Perëndisë, i dëgjueshëm në kohë të pleqërisë.

Ajet Kuranor:

“Ditë të caktuara, e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë. E ata që i rëndon ai (agjërimi), janë të obliguar për kompensim, ushqim (ditor), i një të varfëri, ai që nga vullneti jep më tepër, ajo është aq më mirë për të. Mirëpo, po qe se e dini, agjërimi është më i mirë për ju.“ (El-Bekare 184)

Ajet Kuranor

„O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm.“ (El-Bekare 183)

Hadith profetik

“Çdo vepër e birit të Ademit i takon atij, përveç agjërimit. Ai është për Mua dhe Unë shpërblej për të.“

Duaja e ditës

O Allah! Në këtë ditë më afro tek kënaqësia Jote, më mbaj larg zemërimit dhe dënimit Tënd, më jep rastin t’i recitoj ajetet e Tua, në mëshirën Tënde, o më i Mëshirshmi i mëshiruesve! O Allah na i hap dyert e Mëshirës Tënde! O Allah na zbut sytë me lotë të besimit! O Allah na zbut zemrat tona me ëmbëlsinë e imanit! O Allah sa afër të kam, dua të të flas me gjuhën e sinqeritetit, me fytyrën e shndritur dhe me shpirt të dorëzuar ndaj Teje!

Thënje e urtë

Kërkimi i së mirës është i vështirë, ndërsa lënia e së keqes është më e vështirë, sepse çdo të mirë nuk ke nevojë ta marrësh, kurse çdo të keqe duhet ta lësh.
Loti nuk sjell dhimbje, por dhimbja sjell lot, mos thuaj o Zot kam një dhimbje, por o dhimbje kam një Zot!

Scroll to Top