Union der Islamisch-Albanischen Zentren in Deutschland e.V.

Dita 3

Dita 3 Ajet Kuranor "Muaji i Ramazanit që në te (filloi të)  shpallet Kur'ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe...

Dita 2

Ajet Kuranor: “Ditë të caktuara, e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë...

Dita 1

Ajet Kuranor „O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin...

Postimet e fundit

Aromë Ramazani

"O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat." KURAN 2:183
  • Tërë
  • Impulsi i xhumasë
  • Ramazani
  • Të përgjithshme

Impulsi i xhumasë

Të përgjithëshme

Scroll to Top