Një pyetje e bërë shpesh..

Një pyetje e bërë shpesh..”çfarë mund ti ofroj Islami njerëzimit? Mesazhi islam i ofron njerëzimit besimin e vërtet por nuk i privon shkencën dhe dijen..! i jep konceptin e drejt për botën tjetër por nuk i bënë të ndaluara të mirat e kësaj bote..! e lidh me qiellin por nuk e ndalon nga zhvillimi dhe përparimi në tokë..! i dhuron

Lexo më shumë

Më pyesin për Kudsi Sherifin..?!

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm All-llahut të Madhëruar, Zotit të vetëm të gjithësisë, i Cili urdhëron në Kur’anin Famëlartë: “Shtëpia (xhamia) e parë e ndërtuar për njerëz, është ajo në Bekë (Mekë), e dobishme, udhërrëfyese për mbarë njerëzimin.”[1] Krejt salavatet dhe selamet më të përzemërta ia dërgojmë zotërisë së bijve të Ademit, Hz. Muhammedit

Lexo më shumë