Union der Islamisch-Albanischen Zentren in Deutschland e.V.

Ajet Kuranor: “…të silleni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve, ndaj jetimëve, ndaj të varfërve dhe njerëzve u thuani fjalë të mira; Faleni namazin dhe jepni zeqatin…“ (El-Bekare: 83)

Hadith profetik: “Nuk ka gjë që e rëndon peshoren e punëve të mira ditën e Kiametit, më shumë se morali i mirë. Zoti e urren një gjuhë banale dhe të ulët.”
Duaja e ditës: O Allah! Ma shto dijen, por ma mundëso që kjo dije të jetë me sinqeritet, jo për kërkimin e famës dhe lavdisë, pozitës apo pasurisë materiale. Mundësoje që kjo dije të shërbejë në rrugën Tënde, në atë mënyrë që Ti e pranon dhe mundëso prej saj, që njerëzimi të ketë dobi.
Thënje e urtë: Dy gjëra do më ndjekin pas gjithë jetën: Shikimi i Zotit dhe zemra e Nënës.
Njeriu nuk është i përjetshëm, le të përpiqet të jetë e pavdekshme ajo që do të thotë dhe ajo që do të bëjë.
Katastrofat duhen pritur kur mëkatarët bëhen prijës, prijësat bëhen shërbëtorë dhe gjynahqarët respektohen.
Mendja e një kombi është arsimi, zemra e tij është morali i përgjithshëm.

Scroll to Top