Azhurimi i të dhënave

FORMULAR INFORMATIV - UIAZD

Adresa

Rruga
PLZ/Qyteti
Tel./Fax
Webfaqja
e-Mail

1. Qendra jonë ka statutin e vet


2. Numri i antarëve është:


3. Kryesia përbëhet nga: antarë. Ata janë:

Kryetar
Mobili
e-Mail
Nënkryetar:
Mobili
e-Mail
Sekretar:
Mobili
e-Mail
Arkëtar:
Mobili
e-Mail
Kryetar
Mobili
e-Mail

4. Objekti i qendrës:

5. Aktivitet e qendrës

6. Imami/ët:

qendra ka:
kryeimam:
imam:
pa imam
vullnetar
me rroge
pa rroge
sa

7. Të dhënurat e imamit

Emri
Mbiemri
Shkalla e shkollimit islam
Rruga
PLZ/Qyteti
Telefoni
e-Mail