Më pyesin për Kudsi Sherifin..?!

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm All-llahut të Madhëruar, Zotit të vetëm të gjithësisë, i Cili urdhëron në Kur’anin Famëlartë: “Shtëpia (xhamia) e parë e ndërtuar për njerëz, është ajo në Bekë (Mekë), e dobishme, udhërrëfyese për mbarë njerëzimin.”[1] Krejt salavatet dhe selamet më të përzemërta ia dërgojmë zotërisë së bijve të Ademit, Hz. Muhammedit

Lexo më shumë

Gjëja më e bukur që lexova sot

Gjëja më e bukur që lexova sot Faraoni kur tha: “Unë jam zoti juaj më i lartë!” Si qe kundërpërgjigjja e Meshiruesit?! Zoti i Lartësuar i tha Musait dhe Harunit: “Shkoni te Faraoni! Ai, me të vërtetë, i ka shkelur të gjithë kufijtë! Flitini atij fjalë të buta, se ndoshta kujtohet a frikësohet!” Një prej vepërmirëve kur kishte dëgjuar këtë

Lexo më shumë

Ahzab/35-36

“Nuk ka dyshim se për muslimanët e muslimanet, besimtarët e besimtaret, adhuruesit e adhurueset, të sinqertit e të sinqertat, durimtarët e durimtaret, të përvuajturit e të përvuajturat, sadakadhënësit e sadakadhënëset, agjëruesit e agjërueset, ruajtësit e nderit e ruajtëset e nderit, shumëpërmendësit e All-llahut e shumëpërmendëset e All-llahut, All-llahu ka përgatitur falje. Kur All-llahu ka vendosur për një çështje, ose i

Lexo më shumë